Stealthgas: Τα έσοδα, ο στόλος και τα deals

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

Deal με στρατηγικό επενδυτή για τις εταιρείες Gas Defiance και Gas Shuriken, το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης αγοράς
μικρών πλοίων LPG ανακοίνωσε η ναυτιλιακή εταιρεία Stealthgas, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του δωδεκαμήνου αλλά και του τρίτου τετραμήνου του 2018.
Η Stealthgas στο πλαίσιο μιας δυναμικής παρουσίας στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή έχει ανανεώσει τον στόλο της, ενώ έχει κλειδώσει ναυλώσεις 5 πλοίων της ακόμη και μέχρι τον Ιανουάριο του 2020.

Υπό αυτό το πρίσμα και στοχεύοντας στην περαιτέρω επέκταση του στόλου η StealthGas έχει συνάψει συμφωνία κοινής επιχείρησης με επενδυτή ο οποίος διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στις ναυτιλιακές επενδύσεις.
Σε πρώτη φάση ο νέος επενδυτής αποκτά 49,9% συμμετοχή σε δύο από τις εταιρείες και ως εκ τούτου αποκτά συνιδιοκτησία και κοινό έλεγχο της Gas Defiance και του Gas Shuriken.

Η συμφωνία αυτή πρόκειται να παράσχει στην ναυτιλιακή εταιρεία πρόσβαση σε ρευστότητα και πρόσθετο κεφάλαιο για ανάπτυξη σε μια εποχή κατά την οποία η χρηματοδότηση των κεφαλαιαγορών δεν αποτελεί ελκυστική εναλλακτική λύση.

Αυξημένα έσοδα

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματά της, η Stealthgas ανακοίνωσε ότι:

- Τα έσοδα στο δωδεκάμηνο διαμορφώθηκαν στα 164,3 εκατ. δολάρια, μια αύξηση της τάξης του 6,5% σε σύγκριση με τα 154,3 εκατ. του 2017, κυρίως λόγω των βελτιωμένων συνθηκών της αγοράς.

- Τα έξοδα ταξιδιού και τα έξοδα λειτουργίας των πλοίων διαμορφώθηκαν στα 20,7 εκατ. δολάρια και 60,4 εκατ. δολάρια, έναντι 15,7 εκατ. δολαρίων και 59,4 εκατ. την περασμένη χρονιά. Η αύξηση των δαπανών ταξιδιού κατά 5,0 εκατομμύρια δολάρια οφείλεται κυρίως στον αυξημένο αριθμό ημερών spot και στις υψηλότερες τιμές των καυσίμων που επικρατούσαν κατά τους δώδεκα μήνες του 2018 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2017.

- Οι δαπάνες μίσθωσης ήταν 6,2 εκατομμύρια δολάρια και 3,5 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα. Η αύξηση κατά 2,7 εκατ. Δολαρίων στις δαπάνες μίσθωσης ναύλων οφείλεται κυρίως στην προσθήκη ενός ναυλωμένου σκάφους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018.

- Τα κόστη ξηρού φορτίου διαμορφώθηκαν στα 3,6 εκατ. και 3,5 εκατ. αντίστοιχα.
- Οι αοσβέσεις για το δωδεκάμηνο ανήλθαν σε 41,3 εκατομμύρια δολάρια, αύξηση 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων από 38,9 εκατομμύρια δολάρια για την ίδια περίοδο του περασμένου έτους, παρά την καθαρή μείωση του μέσου όρου των πλοίων μας.

- Ζημιές από παράγωγα μέσω επιτοκίου ύψους 0,01 εκατ. δολ. έναντι καθαρών ζημιών ύψους 0,4 εκατ. που σημειώθηκαν κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι τόκοι που καταβλήθηκαν για τις συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων ανήλθαν σε 0,04 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με τους τόκους των 0,4 εκατομμυρίων δολαρίων που καταβλήθηκαν την ίδια περίοδο του περασμένου έτους. Η μείωση των καθαρών ζημιών από παράγωγα μέσα επιτοκίου, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των τόκων που καταβάλλονται για παράγωγα, είναι αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων LIBOR.

- Η Εταιρεία κατέγραψε ζημιά απομείωσης ύψους 11,4 εκατομμυρίων δολαρίων το δωδεκάμηνο του 2018 για έντεκα από τα σκάφη της, έξι από τα οποία είχαν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Όσον αφορά τα υπόλοιπα πέντε σκάφη για τα οποία πραγματοποιήσαμε τα τέλη αποδόθηκαν στους νέους ιδιοκτήτες το δεύτερο τρίμηνο του 2018, τρεις παραδόθηκαν στους νέους ιδιοκτήτες τους το τρίτο τρίμηνο του 2018, ενώ το υπόλοιπο παραδόθηκε στους νέους ιδιοκτήτες τους το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

- Τα κόστη για τόκους και χρηματοδότηση διαμορφώθηκαν στα 23,3 εκατ. ·σε σύγκριση με 16,7 εκατ. την ίδια περίοδο του 2017. Αυτή η αύξηση ύψους 6,6 εκατομμυρίων δολαρίων οφείλεται στην αύξηση του τραπεζικού χρέους μας και στην αύξηση των επιτοκίων LIBOR.

- Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η εταιρεία παρουσίασε καθαρή ζημιά ύψους 12,3 εκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με καθαρή ζημία ύψους 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων το προηγούμενο έτος. Ο μέσος όρος των μετοχών που εκκρεμούσαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν 39,9 εκατομμύρια σε σύγκριση με 39,8 εκατομμύρια, για την ίδια περίοδο του περασμένου έτους. Η ζημιά ανά μετοχή για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε 0,31 δολάρια έναντι ζημιών ανά μετοχή των 0,03 δολαρίων για την ίδια περίοδο του περασμένου έτους.

- Το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα ήταν 0,1 εκατ. ή 0,00 δολάρια ανά μετοχή σε σχέση με το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα των 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,14 δολάρια ανά μετοχή για την ίδια περίοδο του περασμένου έτους.

- Το EBITDA ανήλθε στα 51,7 εκατομμύρια δολάρια. Οι συμφωνίες προσαρμοζόμενου καθαρού εισοδήματος, EBITDA και προσαρμοσμένου EBITDA σε καθαρές ζημίες παρατίθενται παρακάτω.

- Κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία κατείχε κατά μέσο όρο 50,8 πλοία, έναντι 52,6 πλοίων για την ίδια περίοδο του 2017

- Την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 64,5 εκατομμύρια δολάρια και το συνολικό χρέος ανερχόταν σε 443,3 εκατομμύρια δολάρια. Κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, οι αποπληρωμές χρεών ανήλθαν σε 56,7 εκατ. Δολάρια.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Michael Jolliffe «Οι επιδόσεις μας στο τέταρτο τρίμηνο του 2018 δεν αντικατοπτρίζουν τη δύναμη που συσχετίζεται τυπικά με το τέταρτο τρίμηνο του έτους, η οποία συνήθως επωφελείται από τον εποχιακό παράγοντα του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο. Φέτος, δυστυχώς, αν και η ευρωπαϊκή αγορά ήταν ισχυρή, η ασιατική αγορά ακολούθησε την αντίθετη πορεία με χαμηλά ποσοστά και υποτονική δραστηριότητα χρονοναύλωσης. Αυτά τα στοιχεία επηρέασαν τα έσοδά μας και μας εμπόδισαν να απολαύσουμε ένα κερδοφόρο τρίμηνο. Ωστόσο, αναμένουμε ότι το κλίμα της αγοράς στην Ασία θα γίνει σταδιακά πιο ευνοϊκή και η εταιρεία μας θα είναι σε θέση να επωφεληθεί από αυτή την ευκαιρία.

Η ζήτηση για το υγραέριο είναι ισχυρή, το βιβλίο παραγγελιών είναι πολύ χαμηλό και τα ποσοστά χρονοναύλωσης για τα συγκεκριμένα συμβόλαια που έχουν καθοριστεί παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, παρά την επιβράδυνση της ασιατικής αγοράς. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς θα οδηγήσουν τελικά σε διόρθωση. Όσον αφορά τη στρατηγική μας και τα σχέδιά μας για το τρέχον έτος, ολοκληρώσαμε πρόσφατα τις επτά πωλήσεις σκαφών που είχαμε ανακοινώσει το 2018, ενισχύοντας έτσι σημαντικά τη ρευστότητα μας και μειώνοντας τη μέση ηλικία του στόλου μας. Επιπλέον, η πρόσφατα συμφωνηθείσα μικρής κλίμακας κοινοπραξία με τρίτο επενδυτή δεν ενισχύει μόνο τη ρευστότητα μας αλλά ακόμα περισσότερα». 


Share this article :

0 comments:

Πείτε μας την γνώμη σας

Έχετε κάτι να μας'προτείνετε ... !

Οικονομία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΔΙΕΘΝΗ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Κράτος

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΥΓΕΙΑ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ναυτιλία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Life Style

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ταξίδια

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ασφαλιστική Αγορά

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »
 
Support : Δημιουργία ιστοσελίδας | Al.Ge Template | Πρότυπο ΒΒ2
Copyright © 2013. "Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ" - All Rights Reserved
Τεχνική Επιμέλεια - Δημιουργία ιστοσελίδας - Εμπνευσμένο από Al.Ge
Proudly powered by Al.Ge Template