ΒΙΚΥ ΖΟΡΜΠΑ:Σε 6 πυλώνες το πρόγραμμα ΕΚΕ της ΜΙΝΕΤΤΑ

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

Σε έξι βασικούς πυλώνες βασίζεται το πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής, υπογραμμίζει η κ. Βίκυ Ζορμπά, υπεύθυνη Κοινωνικής Υπευθυνότητας
της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής.

Η τελευταία εξηγεί, μεταξύ άλλων, ότι στον τομέα της εσωτερικής υπευθυνότητας, η ΜΙΝΕΤΤΑ σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και εξαιρετικές συνθήκες εργασίας στους εργαζομένους της, ενώ στο τομέα της εξωτερικής υπευθυνότητα μεριμνά για τη θετική επίδρασή της στην κοινωνία μέσα από τον προγραμματισμό συγκεκριμένων δράσεων με κοινωνικό χαρακτήρα.

Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου

iw? Θα μπορούσατε να κάνετε μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή της εταιρικής υπευθυνότητας και να μας πείτε πώς συνδέεται με το αντικείμενο των επιχειρήσεών σας;

απ. Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα είναι μια έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ, από την ίδρυσή της, είναι μια εταιρεία με έντονη δέσμευση στην κοινωνική υπευθυνότητα και στις κοινωνικές αξίες, που θεωρούμε ότι είναι άμεσα συνυφασμένες με το αγαθό της ασφάλισης.


Άλλωστε, ένα από τα κεντρικά μας μηνύματα είναι ότι «για εμάς στη ΜΙΝΕΤΤΑ η ασφάλιση δεν είναι μια απλή συναλλαγή, είναι ανθρώπινη σχέση».

Από το ξεκίνημα της λειτουργίας της, στις αρχές τις δεκαετίας του ‘70, η εταιρεία –ακολουθώντας το παράδειγμα του αείμνηστου ιδρυτή της, Παναγιώτη Μινέτα– φρόντιζε να προσφέρει βοήθεια σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και, διατηρώντας πάντα χαμηλούς τόνους στη δημοσιοποίηση αυτών των ενεργειών, να υποστηρίζει αξιόλογες προσπάθειες προς όφελος του συνόλου.

Σήμερα, η εταιρεία μας, αποτυπώνοντας την προσπάθειά της για συνεχή ανανέωση, βελτίωση και προσαρμογή της στα νέα δεδομένα και τις ανάγκες της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται, διαθέτει πολιτική και ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας.

Μάλιστα, για την καλύτερη οργάνωση και τον προγραμματισμό των ενεργειών κοινωνικού χαρακτήρα, αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία διατμηματικής ομάδας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η ομάδα συζητάει και προτείνει ενέργειες/δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, οι οποίες υλοποιούνται με τη βοήθεια όλων των εργαζομένων της εταιρείας.

Η κοινωνική ευαισθησία, ο σεβασμός προς τον πελάτη και η διαρκής βελτίωση αποτελούν τους γνώμονες της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, με τους οποίους πορευόμαστε στο πέρασμα των χρόνων.

iw? Τι δράσεις έχετε πραγματοποιήσει στον τομέα της εσωτερικής υπευθυνότητας (εντός εταιρείας) και τι δράσεις στον τομέα της εξωτερικής υπευθυνότητας;

απ. Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής ταυτότητας και της κουλτούρας της εταιρείας μας.

Σύμφωνα με την πολιτική κοινωνικής υπευθυνότητας που διαθέτει, ενεργεί με βάση τις αρχές της και τον κώδικα δεοντολογίας της και λαμβάνοντας υπόψη της τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα εσωτερικής υπευθυνότητας, η ΜΙΝΕΤΤΑ σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και εξαιρετικές συνθήκες εργασίας στους εργαζομένους της.

Θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντικό το ανθρώπινο κεφάλαιο, προσφέρει ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και συνεχούς εκπαίδευσης, συλλέγει και αξιοποιεί τις ιδέες των εργαζομένων μέσα από σαφή διαδικασία αξιοποίησης των προτάσεων που υποβάλλουν και της επιβράβευσής τους, προσφέρει σημαντικές παροχές στους εργαζόμενους και διατηρεί την πολιτική της «ανοιχτής πόρτας».

Επιπλέον, τηρεί υψηλά πρότυπα Υγιεινής και Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπονται ατυχήματα. Σύμφωνα με το ετήσιο πλάνο εκπαίδευσης, παρέχει σε όλους τους εργαζόμενους, συστηματικά, εκπαίδευση σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.

Στον τομέα της εξωτερικής υπευθυνότητας, η εταιρεία μας μεριμνά για τη θετική επίδρασή της στην κοινωνία μέσα από τον προγραμματισμό συγκεκριμένων δράσεων με κοινωνικό χαρακτήρα. Προσφέρει στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με δράσεις που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του αθλητισμού, του πολιτισμού, των παιδιών, των ευπαθών γενικά ομάδων, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδεύσεων του προσωπικού με χρηστικό περιεχόμενο και το περιβάλλον, δημιουργώντας και διατμηματική ομάδα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Μία από τις βασικές δράσεις της εταιρείας, η οποία συνδέεται άμεσα με το αντικείμενό της, είναι τα σεμινάρια οδικής συμπεριφοράς, σε συνεργασία με τον Ιαβέρη, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Συγχρόνως, απέναντι στους πελάτες βάζει ως προτεραιότητα την προσωπική επικοινωνία, την άμεση εξυπηρέτηση, έχοντας σχετικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, κάνοντας έρευνες αγοράς και δημιουργώντας προγράμματα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες, και δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να πουν τη γνώμη τους μέσω ερωτηματολογίων.Με τον ίδιο τρόπο, και επικρατώντας πάντα το ανθρώπινο στοιχείο, η εταιρεία προσφέρει στους συνεργάτες της διάφορα προνόμια, νέες τεχνολογικές εφαρμογές για τη διευκόλυνση των καθημερινών εργασιών και δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης.

iw? Σε ποιες κατηγορίες εταιρικής υπευθυνότητας επενδύετε;
απ. Η εταιρεία μας μεριμνά για τη θετική επίδρασή της στην κοινωνία μέσα από τον προγραμματισμό συγκεκριμένων δράσεων με κοινωνικό χαρακτήρα. Διαθέτει και εφαρμόζει άρτιο πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας (ευθυγραμμισμένο με τις αξίες και τη στρατηγική της), που βασίζεται στους έξι παρακάτω βασικούς πυλώνες και περιλαμβάνει σε ετήσια βάση τις ενέργειες ΕΚΕ που προγραμματίζει προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας:

Α. Αθλητισμός

Β. Οδική Ασφάλεια

Γ. Παιδί

Δ. Εθελοντισμός

Ε. Εκπαίδευση

ΣΤ. Περιβάλλον

iw? Ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη που αλληλεπιδρούν με τις αποφάσεις σας όσον αφορά την εταιρική υπευθυνότητα;

απ. Στην εταιρεία μας έχουμε καθορίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες και προσδοκίες τους, στο πλαίσιο του μεγέθους και των πόρων που διαθέτουμε. Συγκεκριμένα, ως ενδιαφερόμενα μέρη έχουν οριστεί τα εξής:
Οι μέτοχοι
Οι πελάτες
Το εμπορικό δίκτυο
Οι προμηθευτές
Η ευρύτερη κοινωνία
ΜΜΕ
Οι εργαζόμενοι
Πολιτεία και ρυθμιστικές αρχές

Θεωρούμε πως το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της εταιρείας μας μέσα από πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και τεχνολογικούς παράγοντες.Σκοπός μας είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πληροφοριών που παρέχονται στα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και των απαιτήσεων και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών.

Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται η ικανότητα της εταιρείας να παρέχει, με συνέπεια, προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

iw? Ο διάλογος με οικονομικούς/κοινωνικούς φορείς, δήμους, περιφέρειες, πώς μπορεί να βοηθήσει και ποια είναι τα παραδείγματα που έχετε να μας αναφέρετε;

απ. Ο διάλογος με τοπικούς φορείς μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στο κομμάτι της κοινωνικής υπευθυνότητας των εταιρειών και είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για ουσιαστική προσφορά όπου υπάρχει ανάγκη.

Οι τοπικοί κοινωνικοί φορείς και οι δήμοι είναι οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή και είναι γνώστες των αναγκών που υπάρχουν σε μια τοπική κοινωνία. Ως εκ τούτου, μπορούν να επικοινωνήσουν την εκάστοτε ανάγκη σε εταιρείες που προσφέρονται να βοηθήσουν.

Η εταιρεία μας έχει ενημερωθεί αρκετές φορές για ανάγκες που υπάρχουν σε τοπικές κοινωνίες, κυρίως στην επαρχία, που έχουν να κάνουν κυρίως με τοπικούς αθλητικούς συλλόγους και σχολεία.

Έπειτα από ενημέρωση τοπικών φορέων η εταιρεία μας, πρόσφατα, κατασκεύασε στέγαστρο γηπέδου επαρχιακής ομάδας, η οποία δεν είχε τη δυνατότητα να το κατασκευάσει, και κάλυψε τις ανάγκες δημοτικού σχολείου σε χωριό της επαρχίας για εκτυπωτές.

Μάλιστα, με μεγάλη μας χαρά και συγκίνηση, λάβαμε από τους μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου ένα παραμύθι γραμμένο από τους ίδιους, μέσα από το οποίο ήθελαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους.

Αντίστοιχα, έπειτα από επικοινωνία με τοπικούς φορείς, η εταιρεία μας έχει ενημερωθεί για την ανάγκη που υπάρχει σε φιλανθρωπικό σωματείο προστασίας παιδιών στην περιοχή που εδρεύει, και βρίσκεται δίπλα στα παιδιά προσφέροντας βοήθεια και στήριξη.

Η επικοινωνία, λοιπόν, με τοπικούς κοινωνικούς φορείς και δήμους θεωρείται απαραίτητη και είναι ένα μέσο το οποίο θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί η εταιρεία μας ώστε να παρέχει ουσιαστική βοήθεια.

iw? Κάποια αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο υπάρχει;
απ. Η ΜΙΝΕΤΤΑ συμμορφώνεται με το ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις δραστηριότητές της (Solvency II, GDPR, IDD), παρέχοντας στους πελάτες και στους συνεργάτες της υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρεία μας από το 2016, παρά το γεγονός ότι δεν υπόκειται στην υποχρέωση συμμόρφωσης στην Οδηγία 2014/95/ΕΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών, εκδίδει σε ετήσια βάση Κοινωνικό Αποτύπωμα, προκειμένου να ενημερωθούν «τα ενδιαφερόμενα μέρη», με διαφάνεια και συνέπεια, σχετικά με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την Κοινωνία, την Εταιρική Διακυβέρνηση και το Περιβάλλον, καθώς και τις δράσεις που υλοποιούμε συστηματικά.

Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και έχει λάβει για τρεις συνεχόμενες χρονιές πιστοποίηση σύμφωνα με το Μοντέλο Responsible Management Excellence Model RME από το EBEN (European Business Ethics Network).

iw? Ποιο είναι το νέο σας πλάνο;
απ. Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική δεσμεύεται απέναντι στους πελάτες, στους εργαζομένους και στους συνεργάτες της, αλλά και γενικότερα απέναντι στην κοινωνία, ότι θα συνεχίσει να τηρεί τις υποσχέσεις της και θα παραμείνει πιστή στις αξίες και στις αρχές της.

Στους επόμενους στόχους μας συγκαταλέγεται η έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού που να πληροί τα κριτήρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GRI-G4.

Η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, μέσα από τα οργανωμένα και σύγχρονα συστήματα που διαθέτουμε, η αφοσίωση στην εξυπηρέτηση του πελάτη, η διαφάνεια στις ενέργειες κοινωνικής υπευθυνότητας, η μέριμνα για τις ανάγκες της κοινωνίας και η αξιοπιστία, συνθέτουν το πλαίσιο μέσα από το οποίο πορευόμαστε, με αισιοδοξία για το μέλλον και ευθύνη απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για εμάς στη ΜΙΝΕΤΤΑ, η ασφάλεια δεν είναι μια απλή συναλλαγή, είναι ανθρώπινη σχέση, είναι προσωπική επαφή και άμεση εξυπηρέτηση. Αντίστοιχα, και η κοινωνική υπευθυνότητα δεν είναι απλά μια σειρά δράσεων και ενεργειών με στόχο να χρησιμοποιηθούν ως μέσο προβολής. Είναι ουσιαστική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, είναι πράξη αγάπης.

Έτσι, λοιπόν, η μεγάλη αγκαλιά της ΜΙΝΕΤΤΑ θα συνεχίσει να υποστηρίζει ό,τι αξίζει!

Share this article :

0 comments:

Πείτε μας την γνώμη σας

Έχετε κάτι να μας'προτείνετε ... !

Οικονομία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΔΙΕΘΝΗ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Κράτος

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΥΓΕΙΑ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ναυτιλία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Life Style

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ταξίδια

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ασφαλιστική Αγορά

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »
 
Support : Δημιουργία ιστοσελίδας | Al.Ge Template | Πρότυπο ΒΒ2
Copyright © 2013. "Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ" - All Rights Reserved
Τεχνική Επιμέλεια - Δημιουργία ιστοσελίδας - Εμπνευσμένο από Al.Ge
Proudly powered by Al.Ge Template