Αυτοί είναι οι όροι της ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς

Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

Του Λεωνίδα Στεργίου

Με την έκδοση 1,2 δισ. νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ θα προχωρήσει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Τράπεζα Πειραιώς, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα αργά το βράδυ της Παρασκευής, επιβεβαίωνοντας το ρεπορτάζ του Capital.gr.

Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο συνεδρίασε σήμερα για τον καθορισμό των λεπτομερειών της αύξησης, η Πειραιώς Holding θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό των 1,38 δισ. ευρώ, με την έκδοση 1,2 δισ. μετοχών. Για την επίτευξη της αύξησης, η τιμή διάθεσης θα κυμανθεί υπέρ το άρτιο και εντός ενός εύρους μεταξύ 1 ευρώ και 1,15 ευρώ. Στόχος, η αύξηση κεφαλαίου κατά 1,2 εώς 1,38 δισ. ευρώ, με το πιθανότερο σενάριο το ποσό να πλησιάζει περισσότερο προς το άνω όριο των 1,38 δισ. ευρώ.

Η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου θα ξεκινήσει στις 21 Απριλίου με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό (book building) και, ταυτόχρονα, στην Ελλάδα με τη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς. Σε ό,τι αφορά στην κατανομή, το 85% της αύξησης κεφαλαίου θα καλυφθεί από το εξωτερικό μέσω του βιβλίου προσφορών και το υπόλοιπο 15% μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα.

Αναφορικά με τους υφιστάμενους μετόχους, το δ.σ. της Πειραιώς αποφάσισε, να δοθεί η δυνατότητα να λάβουν τόσες μετοχές όσες απαιτούνται ώστε να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό τους μετά την αύξηση κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η αύξηση πραγματοποιείται από τη μητρική holding που είναι η εισηγμένη στο ΧΑ, ύστερα από τον τραπεζικό μετασχηματισμό. Υφιστάμενοι ή παλαιοί μέτοχοι θεωρούνται οι κάτοχοι μετοχών μέχρι την περασμένη Τρίτη, δηλαδή πριν από την προσωρινή αναστολή της μετοχής για το reverse split.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, 19 Απριλίου, ξεκινά πάλι η διαπραγμάτευση των μετοχών μετά το reverse split, κατά το οποίο η τιμή αναπροσαρμόστηκε και θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση από τα 4,78 ευρώ. Το reverse split έγινε με αναλογία 16,5 παλαιές για κάθε 1 νέα μετοχή, με αύξηση της ονομαστικής αξίας από τα 6 ευρώ στα 99 ευρώ και στη συνέχεια με μείωση από τα 99 ευρώ στο 1 ευρώ (ονομαστική τιμή) και με μείωση του αριθμού μετοχών στα 50,3 εκατ. τεμάχια από 831.059.164, με στόχο τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,9 δισ. και τη δημιουργία ειδικού αποθετικού.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς

Η εταιρεία με την επωνυμία "Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε." ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2021, ενέκρινε, κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 07.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μεταξύ άλλων θεμάτων, τα ακόλουθα:

(1) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι και €1.200.000.000, με την καταβολή μετρητών, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση μέχρι και 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο του συνολικού ονομαστικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου διαιρούμενο με την ονομαστική αξία €1,00 της καθεμίας μετοχής. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών.

(2) Ότι οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:

i. στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η "Δημόσια Προσφορά"), και

ii. εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών με ιδιωτική τοποθέτηση, βάσει σχετικής εξαίρεσης από τις απαιτήσεις δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου βάσει του Κανονισμού και άλλων εφαρμοστέων νομοθετικών προβλέψεων


Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς εντός του τρέχοντος μηνός θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση και θα συμπίπτουν με εκείνες της Διεθνούς Προσφοράς.

(3) Το εύρος τιμών για τη διάθεση των Νέων Μετοχών, ήτοι ελάχιστη τιμή €1,00 και μέγιστη τιμή €1,15 ανά Νέα Μετοχή.


(4) Ότι η τιμή διάθεσης για κάθε μία Νέα Μετοχή εντός του Εύρους Τιμών θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, σε συμφωνία με τους γενικούς συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς, θα γνωστοποιηθεί μέσω ξεχωριστής ανακοίνωσης και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς.

(5) Ότι η προθεσμία για την καταβολή της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν θα υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.

(6) Ότι εάν το ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

(7) Ότι οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(8) Την αντίστοιχη με τα ανωτέρω τροποποίηση των άρθρων 5 "Μετοχικό Κεφάλαιο" και 25 "Ιστορική εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου" του Καταστατικού της Εταιρείας για την αποτύπωση της σχετικής μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(9) Ότι η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα θα απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες επενδυτές όσο και σε ειδικούς επενδυτές και θα διενεργηθεί επί τη βάσει σχετικού ενημερωτικού δελτίου, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, και εν συνεχεία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις εφαρμοστές διατάξεις.

(10) Ότι ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές θα καθοριστεί στο τέλος της Δημόσιας Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει αυτοί οι επενδυτές. Τουλάχιστον 15% των Νέων Μετοχών (που αντιστοιχεί σε 180.000.000 εκ των Νέων Μετοχών) και τουλάχιστον 85% των Νέων Μετοχών (που αντιστοιχεί σε 1.020.000.000 εκ των Νέων Μετοχών) θα επιμεριστεί κατ' αρχάς στους επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, αντίστοιχα.

(11) Ότι οι ιδιώτες επενδυτές και ειδικοί επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιό της που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛΚΑΤ, τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 κατά την εκκίνηση διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της μετά το Reverse Split που αποφασίσθηκε από την ΕΓΣ, και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής επί των Νέων Μετοχών που θα επιμεριστούν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία προνομιακή κατανομή θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, δεν θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής στη Δημόσια Προσφορά.

(12) Την παροχή εξουσιοδότησης σε στελέχη της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. να προβούν σε κάθε απαραίτητη ή αναγκαία δικαιοπραξία και ενέργεια για την υλοποίηση της σχετικής με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου απόφασης, να εξειδικεύσουν περαιτέρω τους όρους αυτής και κάθε άλλη τεχνική και διαδικαστική λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση σχετικού ενημερωτικού δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και να υπογράφουν και υποβάλουν κάθε απαιτούμενο ή αναγκαίο έγγραφο για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.

(13) Την κατ’ άρθρα 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και 9 παρ. 1 Ν.3016/2002, καθώς και την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενιαία ειδική έκθεση, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο. Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά θα περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, για την έγκριση και διάθεση του οποίου θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση. 
Share this article :

0 comments:

Πείτε μας την γνώμη σας

Έχετε κάτι να μας'προτείνετε ... !

Οικονομία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΔΙΕΘΝΗ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Κράτος

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

ΥΓΕΙΑ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ναυτιλία

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Life Style

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ταξίδια

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ασφαλιστική Αγορά

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »
 
Support : Δημιουργία ιστοσελίδας | Al.Ge Template | Πρότυπο ΒΒ2
Copyright © 2013. "Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ" - All Rights Reserved
Τεχνική Επιμέλεια - Δημιουργία ιστοσελίδας - Εμπνευσμένο από Al.Ge
Proudly powered by Al.Ge Template